20180407 Oostvaardersplassen privé fotoworkshop

Om 06.00 haal ik John en Fred op en rijden we naar de Oostvaardersplassen, een uurtje later rijden we de IJsselmeerdijk op en kijken we uit over het rietmoeras terwijl de zon opkomt. We parkeren de auto langs de dijk en fotograferen het rietlandschap met her en der een wilgenboom.

Grauwe Ganzen vliegen af en aan en regelmatig vliegt er een Grote Zilverreiger langs richting de kolonie in het rietveld. Het is nog 8 graden en de oostenwind maakt het behoorlijk fris. Vanuit het riet zingen twee Snorren en Blauwborsten en horen we ook Baardmannetjes roepen.

De opkomende zon kleurde de hoge bewolking rood en geel en laat ook de rietpluimen mooi oplichten. We werken met een kleine telelens om het landschap in beeld te brengen en geef John en Fred hierbij tips over belichtingen en composities. Na een half uurtje wordt de zon te sterk om nog tegen het licht te fotograferen en rijden we verder.

Doordat er een wolkenveld binnen drijft besluiten we nog een keer wat landschappen te fotograferen omdat het zonlicht zodoend wat gefilterd wordt. We stoppen bij een parkeerhaven vanwaar we het moeraslandschap fotograferen met wat meer bomen. Ondertussen vliegen de eerste Boerenzwaluwen, Boom- en Graspiepers, Gele Kwikstaarten en boven het rietveld vliegt een Bruine Kiekendief vrouw met nestmateriaal.

Via de Knardijk rijden we naar de Praamweg en zien we nabij het bezoekerscentrum twee Beflijsters over de auto vliegen die in de populieren landen. Bij de Praamweg zetten we de auto in de berm, trekken we onze laarzen aan en slaan een koffie achterover voor we het gebied inwandelen. We ploegen het eerste gedeelte nog door de modder maar later is het wat makkelijker begaanbaar. In de luwte en met het zonnetje voelt het al heerlijk voorjaars aan de zingende Zanglijsters, Vinken, Merels, Heggenmussen, Boomklevers en roffelende Grote Bonte Spechten dragen hier extra bij aan.

We lopen door het wilgenbos waar het zonnetje de met mos begroeide boomstammen prachtig laat oplichten. Op het veld zien er een mooi zingend mannetje Gekraagde Roodstaart en scharrelen een zestal Waterpiepers langs de waterkant. Een Boomklever is druk bezig met modder de opening van het spechtennest te verkleinen zodat alleen zij er nog doorheen kunnen terwijl we de roep van een Kleine Bonte Specht horen.

Een andere vogelaar laat ons een paar mooie foto’s zien van een Klapekster en Blauwborsten. We hebben ook het geluk de Blauwborst mooi voor de lens te krijgen maar de Klapekster blijft hoog in de bomen zitten doordat het drukker wordt in het gebied met wandelaars. We besluiten daarom terug naar de auto te gaan. Het is een verademing om je laarzen uit te kunnen doen na een wandeling van ruim zes kilometer en we laten de koffie en stroopwafels ons goed smaken.

Via Lelystad rijden we langs het IJsselmeer richting de randmeren. Bij het Vossemeer scannen we voor de Visarend(en) die hier gemeld zijn maar het duurt even voor we de vogel plots naast ons zien vliegen. We gooien de auto de berm in terwijl de vogel begint te jagen. Telkens hangt hij een paar seconden stil (biddend) boven het water om weer 100 door te vliegen. Na een kleine tien minuten duikt hij naar beneden het water in. Met een grote plons komt hij daarna boven met een Bot (platvis)! Jammer genoeg te ver voor schappelijke foto’s maar een mooi schouwspel. Hierna rijden we nog langs het Hardenbos en daarna naar Dronten. Hier, midden in het centrum, boven het winkelende publiek zit nog een Ransuil zijn dutje te doen bij de Urker viskraam en laat zich vanuit alle hoeken fotograferen.

We steken Flevoland weer door en rijden dan naar de Lepelaarsplassen. We wandelen naar de vogelhut en zien onderweg veel sporen van Bever en Muskusratten. Voor de hut drijven veel Kuif- en Tafeleenden. Nu het eind van de middag is, worden de zangvogels ook weer wat actiever met zingende Fitissen en Matkoppen. Bij de hut zoekt een Grote Zilverreiger naar de Bruine Kikkers maar verder geen bijzonderheden. Wanneer we teruglopen, het is na 18.00 en zijn bijna, op een paar fietsers na, de enigen in het gebied, zien we maar liefst vier Muskusratten zwemmen, helaas geen Bever.

We rijden met het laatste licht van de dag langs het IJsselmeer en zien Amsterdam aan de horizon liggen. In een rietveld naast de weg valt nog een Roerdomp in als afsluiter van deze mooie voorjaarsdag met maar liefst 103 vogelsoorten!

Dodaars Tachybaptus ruficollis
Fuut Podiceps cristatus
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Grote Zilverreiger Ardea alba
Roerdomp Botaurus stellaris
Ooievaar Ciconia ciconia
Lepelaar Platalea leucorodia
Knobbelzwaan Cygnus olor
Wilde Zwaan Cygnus cygnus
Kolgans Anser albifrons
Grauwe Gans Anser anser
Brandgans Branta leucopsis
Bergeend Tadorna tadorna
Krakeend Anas strepera
Wintertaling Anas crecca
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Pijlstaart Anas acuta
Slobeend Anas clypeata
Tafeleend Aythya ferina
Kuifeend Aythya fuligula
Nonnetje Mergellus albellus
Grote Zaagbek Mergus merganser
Visarend Pandion haliaetus
Zeearend Haliaeetus albicilla
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Sperwer Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Buizerd Buteo buteo
Torenvalk Falco tinnunculus
Waterral Rallus aquaticus
Waterhoen Gallinula chloropus
Meerkoet Fulica atra
Scholekster Haematopus ostralegus
Kluut Recurvirostra avosetta
Kievit Vanellus vanellus
Kleine Plevier Charadrius dubius
Watersnip Gallinago gallinago
Grutto Limosa limosa
Tureluur Tringa totanus
Stormmeeuw Larus canus
Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Kleine Mantelmeeuw Larus graellsii
Kokmeeuw Larus ridibundus
Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus
Dwergmeeuw Larus minutus
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Turkse Tortel Streptopelia decaocto
Ransuil Asio otus
IJsvogel Alcedo atthis
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Oeverzwaluw Riparia riparia
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Huiszwaluw Delichon urbica
Witte Kwikstaart Motacilla alba
Gele Kwikstaart Motacilla flava
Boompieper Anthus trivialis
Graspieper Anthus pratensis
Oeverpieper Anthus petrosus
Waterpieper Anthus spinoletta
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Heggemus Prunella modularis
Beflijster Turdus torquatus
Merel Turdus merula
Kramsvogel Turdus pilaris
Koperwiek Turdus iliacus
Zanglijster Turdus philomelos
Cetti's Zanger Cettia cetti
Snor Locustella luscinioides
Fitis Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Zwartkop Sylvia atricapilla
Roodborst Erithacus rubecula
Blauwborst Luscinia cyanecula
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Tapuit Oenanthe oenanthe
Baardman Panurus biarmicus
Staartmees Aegithalos caudatus
Matkop Poecile palustris
Koolmees Parus major
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Boomklever Sitta europaea
Boomkruiper Certhia familiaris
Klapekster Lanius excubitor
Gaai Garrulus glandarius
Ekster Pica pica
Kauw Corvus monedula
Zwarte Kraai Corvus corone
Raaf Corvus corax
Spreeuw Sturnus vulgaris
Huismus Passer domesticus
Vink Fringilla coelebs
Groenling Carduelis chloris
Grote Barmsijs Carduelis flammea
Putter Carduelis carduelis
Kneu Carduelis cannabina
Appelvink Coccothraustes coccothraustes
Rietgors Emberiza schoeniclus

Comments are closed.