20180120 NatureAll excursieverslag Wintervogels in de Zeeuwse Delta

20180120 NatureAll excursieverslag Wintervogels in de Zeeuwse Delta

Op 20 januari j.l. Stonden de vrijwilligers van de weidevogelvereniging klaar bij Restaurant de Heerenkeet naast de Prunjepolder. Om onder begeleiding van Arjan Dwarshuis een dag vogels te gaan kijken in de Prunjepolder en bij de Brouwersdam.

Het hoofddoel van de excursie was om weidevogels op hun overwinteringsgebieden waar te nemen. Dat begon goed, want recht tegenover het restaurant liep een clubje Tureluurs samen met een Groenpootruiter (een schaarse soort deze tijd van het jaar). Een vissende IJsvogel was een ander hoogtepunt op deze plek.

Gebukt onder het typische hollandse winterweer, koud, nat en winderig, zette de groep dapper door en toen we twee uur later weer verkleumd bij het restaurant aankwamen hadden we een groep van pakweg 300 Grutto’s gezien en daarnaast de nodige Zwarte Ruiters, Lepelaars (allemaal jonge, onervaren vogels, herkenbaar aan hun zwarte handpentoppen), Wulpen en grote aantallen eenden en Rot- en Brandganzen.

Na een heerlijke lunch in de Heerenkeet vertrokken we naar de Brouwersdam. Qua steltlopers was het hier meteen leuk, met twee Kanoeten, de nodige Steenlopers, Paarse Strandlopers en een Zilverplevier.

Verder waren er mooie aantallen Middelste Zaagbekken, Roodkeelduikers en Eiders aanwezig en zwom er een Kuifduiker dicht tegen de kant nabij de spuikom.

We eindigde de excursie aan de noordkant van de Brouwersdam met maar liefst drie IJsduikers, twee Roodhalsfuten en een Zwarte Zeekoet!

NL Latijn
Roodkeelduiker Gavia stellata 20 Brouwersdam
IJsduiker Gavia immer 3 Brouwersdam
Roodhalsfuut Podiceps grisegena 2 Brouwersdam
Fuut Podiceps cristatus
Kuifduiker Podiceps auritus 10 Brouwersdam
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 8 Oosterschelde
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 10 Prunjepolder
Lepelaar Platalea leucorodia 10 Prunjepolder
Knobbelzwaan Cygnus olor
Kolgans Anser albifrons
Grauwe Gans Anser anser
Brandgans Branta leucopsis
Rotgans Branta bernicla
Bergeend Tadorna tadorna
Smient Anas penelope
Krakeend Anas strepera
Wintertaling Anas crecca
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Pijlstaart Anas acuta 100 Prunjepolder
Slobeend Anas clypeata
Kuifeend Aythya fuligula
Eider Somateria mollissima 20 Brouwersdam
Zwarte Zee-eend Melanitta nigra 50 Brouwersdam
Grote Zee-eend Melanitta fusca 1 Brouwersdam
Brilduiker Bucephala clangula 100 Brouwersdam
Nonnetje Mergellus albellus 1 Prunjepolder
Middelste Zaagbek Mergus serrator
Buizerd Buteo buteo
Torenvalk Falco tinnunculus
Waterhoen Gallinula chloropus
Meerkoet Fulica atra
Scholekster Haematopus ostralegus
Kluut Recurvirostra avosetta 300 Prunjepolder
Kievit Vanellus vanellus
Goudplevier Pluvialis apricaria 50 Prunjuepolder
Zilverplevier Pluvialis squatarola 1 Brouwersdam
Watersnip Gallinago gallinago 5 Prunjepolder
Grutto Limosa limosa 300 Prunjepolder
Wulp Numenius arquata
Zwarte Ruiter Tringa erythropus 10 Prunjepolder
Tureluur Tringa totanus
Groenpootruiter Tringa nebularia 1 Prunjepolder
Kanoet Calidris canutus 2 Brouwersdam
Drieteenstrandloper Calidris alba 10 Brouwersdam
Bonte Strandloper Calidris alpina 1 Prunjepolder
Paarse Strandloper Calidris maritima 20 Brouwersdam
Stormmeeuw Larus canus
Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Kokmeeuw Larus ridibundus
Grote Stern Sterna sandvicensis 20 Brouwersdam
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Turkse Tortel Streptopelia decaocto
IJsvogel Alcedo atthis 1 Prunjepolder
Graspieper Anthus pratensis
Oeverpieper Anthus petrosus 1 Brouwersdam
Waterpieper Anthus spinoletta 2 Prunjepolder
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Merel Turdus merula
Kramsvogel Turdus pilaris
Roodborst Erithacus rubecula
Koolmees Parus major
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Ekster Pica pica
Kauw Corvus monedula
Zwarte Kraai Corvus corone
Spreeuw Sturnus vulgaris
Huismus Passer domesticus
Vink Fringilla coelebs
Rietgors Emberiza schoeniclus 4 Prunjepolder
Zwarte Zeekoet

Cepphus grylle

1 Brouwersdam

Add new comment

* The 'name', 'email' and 'comment' fields are required.

Comments (0)